Worapong

August 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

August 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง

August 7, 2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

August 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563