คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ
September 18, 2020
พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกรได้รับการรับรองผลผลิต จาก 11 จังหวัด
September 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่4 PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะฯ จัดอบรมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้มีนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 31 คน จากโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแก้ไขปัญหาการทำงานและประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านจุลชีววิทยาคลินิก เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาที่ก่อโรคในประเทศ เป็นต้น โดยมีคณะอาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล, รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ นิลกุล ที่ปรึกษาหลักสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ลาวัง ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1iYJwq1MtBZiP-dhoq71i2fJ0G7CrNw-a?usp=sharing