จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกรได้รับการรับรองผลผลิต จาก 11 จังหวัด
September 25, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
September 25, 2020

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานที่คณะเทคนิคการแพทย์ ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร ภาสุรเลิศสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคลินิก, คุณสุขสม สภานุชาต เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ และคุณสุวรรณี กฐินพัฒน์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรจากหน่วยงานภาคนอก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุในปีที่ผ่าน ๆ มา มาร่วมเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สร้างผลงาน และร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดียิ่งแก่คณะฯ โดยผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณฯ ในบรรยายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้เกษียณทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มราชสกุลมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร จากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1eIVrYvzv9QM5WGSjpK70VSFfk5v1GEuJ