Worapong

February 23, 2021

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

February 18, 2021

ถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

February 10, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

January 15, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม