Worapong

August 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน

August 21, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563

August 13, 2020

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R 632 ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

August 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2563