Worapong

September 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4

September 18, 2020

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

September 18, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)

September 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา