คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025
March 19, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
April 2, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการต่อยอดจากองค์ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนา Ecosystem เพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดทักษะเชิงผู้ประกอบการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนและส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทย โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ และคุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ บริษัท คีนส์ จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท คีนส์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ด้วยการนำนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายแฝงในกระบวนการผลิต