Worapong

February 8, 2023

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

February 7, 2023

เทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์

February 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

February 3, 2023

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2