คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Application CANDEE Season 2

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566
June 2, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี
June 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Application CANDEE Season 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัว และแนะนำการใช้ Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยคณะฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย CANDEE จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพ เปลี่ยนเป็น Token ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิการออกกำลังกาย, การทำความดี, การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มาแลกเป็นของรางวัลต่าง ๆ ให้กับบุคลากร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (Honda), บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนาขึ้นให้มาอยู่บนแพลทฟอร์มการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูล โดยมีนายเชวงศักดิ์ พัฒนผลไพบูลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้ข้อมูล จากนั้นคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณณุศภัฒค์ชญา แสงทรวง วิทยากรด้านสุขภาพแบบองค์รวมเรื่องความรู้ด้านโภชนาการ การพักผ่อน และการออกกำลัง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” ในรูปแบบออนไลน์

โดยกิจกรรมในข้างต้นเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี มีความสุขแบบองค์รวม (MUMT Happy Organization) ปีที่ 4” ของคณะฯ ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้กับบุคลากร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข สามารถปฏิบัติงานภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.731610052097656

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol