คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566

Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized the training program in Digital Imaging and PACS 2023 to the participants from Health Polytechnic of Semarang, Indonesia
June 13, 2023
Certification ceremony for exchange students from Far Eastern University (FEU), Republic of the Philippines 2023
June 16, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงให้สมาชิกโครงการฯ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ให้สมาชิกรับทราบ อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ และบริบทตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีคณาจารย์ตามสาขาวิชาต่าง ๆ มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่โครงการ EQAP, B-EQAM, UC-EQAM, H-EQAM, EQAI: Syphilis, EQAI: HBV, EQAC, EQAH, EQAT และ EQAB ทั้งนี้โครงการสัมมนาฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.734949131763748

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol