Worapong

September 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit

September 7, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

September 7, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

September 5, 2022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี