Worapong

April 9, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017

April 7, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development)

April 2, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

April 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)