คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
October 26, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
October 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร พร้อมด้วยนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้, นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะทำงาน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนำร่อง OBEC-MUMT เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาของสังกัด สพฐ. จำนวน 77 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสการพัฒนา และศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดหลักสูตร และส่งเสริมการศึกษาต่อ โดยเชื่อมโยงการขยายผลในเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ศักยภาพสูง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้สามารถต่อยอดสาขาการเรียนในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง สพฐ. คาดหวังว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ในครั้งนี้ จะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถต่อยอดการศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างสูงสุดต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.585048210087175