คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเปิดตัว Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ
October 21, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
October 26, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2564 โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวมีบัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 69 คน สาขารังสีเทคนิค จำนวน 52 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 คน สาขารังสีเทคนิค 2 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 คนจากนั้นในช่วงบ่ายคณาจารย์ ได้ร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาให้กับบัณฑิตทุกท่าน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.581316140460382