คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเปิดตัว Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
October 20, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
October 26, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเปิดตัว Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำการใช้ Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ ของบุคลากรภายในคณะฯ โดย CANDEE จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพ และสามารถนำ Token ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิการออกกำลังกาย, การทำความดี, การร่วมกิจกรรมของคณะฯ มาแลกเป็นของรางวัลต่าง ๆ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (Honda), บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนาขึ้นให้มาอยู่บนแพลทฟอร์มการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันให้มีคุณลักษณะการทำงานเพื่อส่งเสริมการทำความดี ควบคู่กับการดูแลสุขภาวะของปัจเจกบุคคล ของกลุ่มประชากร และของสังคมวงกว้างได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub) นำโดยคุณภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณศิรภพ จันทรโอภาส Senior Marketing Manager, คุณเชาวน์วัฒน์ ตั้งเสรี Copy Writer, คุณทัศนวลัย เรืองประพันธุ์ CEO office และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (Honda) นำโดยคุณสธนินท์ นุ่มแทน, คุณธนิน เจตน์จรุงวงศ์ ร่วมงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งร่วมหารือการพัฒนาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในอนาคต

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี มีความสุขแบบองค์รวม (MUMT Happy Organization) ปีที่ 4” ของคณะฯ ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้กับบุคลากร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข สามารถปฏิบัติงานภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.580585887200074