Worapong

September 26, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

September 26, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

September 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators)

September 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมการซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566