Worapong

July 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

July 22, 2022

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

July 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

July 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022