คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายการสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า

52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
March 2, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025
March 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายการสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงบรรยาย ในหัวข้อ “การสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ครั้งที่ 1 ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และการสื่อสารเชิงบวกกับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางใจ ลดปัจจัยการกระตุ้นให้เกิดความเครียด มีช่องทางการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4328134173867701