คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี
September 5, 2022
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด
September 7, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

วันที่ 6 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร. นพ.วิทยา สังขรัตน์ รองคณบดีด้านวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ที่คณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวของทั้ง 2 สาขา ในประเทศไทย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.547034543888542