สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan
August 29, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)
September 7, 2022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2-4 กันยายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้คณะฯ จัดให้มีการวิเคราะห์ทบทวนระบบงาน และพัฒนางานตามพันธกิจหลักของคณะฯ โดยมีการระดมสมองในการดำเนินการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีการกำหนดกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ ตามกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์สู่การขับเคลื่อนคณะฯ ในปี 2566-2570 พร้อมทั้งให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 มีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุง และผลักดันแผนการดำเนินการในทุกพันธกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมไปถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหมู่คณะ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ สู่เป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มาร่วมเป็นวิทยากรสร้างพลังบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล (MUMT) มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ในหัวข้อ “Growth mindset เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ในยุค New normal” และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ “MUMT TEAM WORK & RELAK ACTIVITY” โดยทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมสัมมนาฯ มีการแสดงของบุคลากรใหม่ และกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ สร้างเสียงหัวเราะ ความประทับใจ และความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งตลอดกิจกรรม คณะฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านส่งผลตรวจ ATK ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และหลังจากการเดินทาง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.546271467298183