คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4
January 31, 2023
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2
February 3, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพต่าง ๆ และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ให้กับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ในอนาคต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี ผู้แทนคณบดี จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.655565823035413

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol