Worapong

สิงหาคม 21, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563

สิงหาคม 13, 2020

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R 632 ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

สิงหาคม 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2563

สิงหาคม 11, 2020

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)