Worapong

เมษายน 4, 2019

พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21

เมษายน 4, 2019

พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมษายน 4, 2019

ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 1/2562

เมษายน 4, 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2