Worapong

กรกฎาคม 1, 2022

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 65 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

กรกฎาคม 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร

มิถุนายน 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมทบทวนการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

มิถุนายน 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565