Worapong

ตุลาคม 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 26, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ตุลาคม 26, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

ตุลาคม 21, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเปิดตัว Application CANDEE แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ