Worapong

กันยายน 25, 2020

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกรได้รับการรับรองผลผลิต จาก 11 จังหวัด

กันยายน 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4

กันยายน 18, 2020

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

กันยายน 18, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)