Worapong

พฤษภาคม 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565

พฤษภาคม 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

พฤษภาคม 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

พฤษภาคม 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid