Worapong

กันยายน 18, 2020

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

กันยายน 18, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)

กันยายน 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

กันยายน 10, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563