คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022
กรกฎาคม 18, 2022
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565
กรกฎาคม 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วิจิตรวงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นำโดยนายมนต์ชัย มั่นวศิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ และนางกฤษณา มั่นวศิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนของโรงเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ของคณะฯ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประกาศของคณะเทคนิคการแพทย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5860808223933614