ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
กรกฎาคม 20, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565
กรกฎาคม 27, 2022

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ (637) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามเกณฑ์มาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565 ในการนี้ห้องปฏิบัติการ 637 ได้ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5868967073117729