Worapong

กุมภาพันธ์ 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กุมภาพันธ์ 3, 2023

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

มกราคม 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

มกราคม 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4