Worapong

พฤศจิกายน 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

พฤศจิกายน 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

พฤศจิกายน 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

พฤศจิกายน 10, 2020

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์