Worapong

กรกฎาคม 22, 2022

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

กรกฎาคม 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

กรกฎาคม 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022

กรกฎาคม 11, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม