Worapong

มกราคม 24, 2023

MUMT Football Champion Cup 2023 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”

มกราคม 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน

มกราคม 23, 2023

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043

มกราคม 12, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3