Worapong

มีนาคม 2, 2021

52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

กุมภาพันธ์ 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์

กุมภาพันธ์ 24, 2021

ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

กุมภาพันธ์ 24, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)