Worapong

กุมภาพันธ์ 6, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

กุมภาพันธ์ 4, 2020

MUMT Welcomed Professor and Students from University of Santo Tomas (UST), Philippines

กุมภาพันธ์ 4, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

มกราคม 31, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ