Worapong

กันยายน 21, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย

กันยายน 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”

กันยายน 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit

กันยายน 7, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด