Worapong

กันยายน 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

กันยายน 26, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

กันยายน 26, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กันยายน 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators)