คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking
ตุลาคม 17, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485: 2016 Requirements & Internal Audit In-House Training”
ตุลาคม 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Mrs. Susi Apriyanti : Foreign Affairs Department, Mr. Ally Kafesa : General Secretary และบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสร่วมหารือ วางแผน Community of Practice (CoP) สำหรับโครงการ Interlaboratory Comparison for Clinical Laboratory in Indonesia ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions) โดยได้รับการสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหมายเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมถึงพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร และบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูล

ในโอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรจาก PATELKI เดินทางไปเยี่ยมชมสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งเข้าหารือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.ลิขิต ปรียานนท์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.804893001436027

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol