คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485: 2016 Requirements & Internal Audit In-House Training”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตุลาคม 17, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำคณะบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค
ตุลาคม 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485: 2016 Requirements & Internal Audit In-House Training”

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485: 2016 Requirements & Internal Audit In-House Training” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO 13485:2016 ในด้าน Requirements & Internal Audit In-House แก่ผู้อบรม พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ในการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากคุณปริวัตร อัครพิมาน Senior Consultant Managing Director จาก บริษัท สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชั่น จำกัด (SIC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.805368908055103

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol