Worapong

ธันวาคม 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ธันวาคม 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality

ธันวาคม 16, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค

ธันวาคม 13, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา