โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
มกราคม 31, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กุมภาพันธ์ 6, 2023

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ซึ่งมีนักวิจัยจากประเทศไทย, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐตุรกี เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิจัยจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ลาวัง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Gonorrhea situation and gonococcal antimicrobial resistance update” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล และศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเข้าร่วมประชุม ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Bjorn Windshugel Fraunhofer Institute for Translational Medicine and Pharmacology ITMP, Discovery Research 5creeningPort, Hamburg, Germany มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “The importation/exportation of Antibiotics through the Outer Membrane of Gram-negative Bacteria” ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมในครั้งนี้จะดำเนินการจัดประชุม 3 ครั้ง โดยให้หน่วยงานในแต่ละประเทศของโครงการวิจัย คือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไทย และสาธารณรัฐตุรกี จัดประชุมในแต่ละครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมที่สถาบัน Fruanhofer Institute for Translational Meducube and Pharmacology (ITMP) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 เพื่อนำเสนอถึงความก้าวหน้าของการทำวิจัย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีในการทำวิจัยเพื่อให้สอดรับในการพัฒนางานวิจัย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.657551592836836

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol