คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4

MUMT Smartest Idol challenge 2022
มกราคม 26, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
มกราคม 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4

วันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ และความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 สาขาวิชาชีพ โดยมีการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคจากทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 108 คน ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกล่าวปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.655025916422737

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol