Worapong

กันยายน 23, 2021

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

กันยายน 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร

สิงหาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สิงหาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2564