คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565
ธันวาคม 30, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 12, 2022

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยกับคณบดี และผู้บริหาร ถึงสัมฤทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน และเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทุกท่านจะร่วมกันแสดงทัศนะหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล มุมมอง และแนวทางให้กับผู้บริหารอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้บรรยายถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกับความสำเร็จขององค์กรในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงถึงแผนปฏิบัติการขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนในอนาคตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมได้เปิดข้อรับฟัง ข้อคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในคณะฯ ในอนาคตสืบต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5270372172977225