Worapong

กุมภาพันธ์ 24, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

กุมภาพันธ์ 23, 2021

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

กุมภาพันธ์ 23, 2021

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

กุมภาพันธ์ 18, 2021

ถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์