Worapong

สิงหาคม 6, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กรกฎาคม 28, 2021

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

กรกฎาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit : 2)

กรกฎาคม 16, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ทราบผลภายใน 30 นาที