Worapong

เมษายน 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)

มีนาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025

มีนาคม 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายการสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า

มีนาคม 2, 2021

52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล