คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.)
กุมภาพันธ์ 1, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564
มีนาคม 3, 2022

53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และพิธีเปิดนิทรรศการจากอดีตมุ่งสู่อนาคต พร้อมทั้งจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 12 เรื่อง “การปฏิรูป อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทย : ไม่มีวันหยุดยั้ง” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถา

ในโอกาสเดียวศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัล “ มหิดลทยากร ” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จามิกร สุขเอนก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร ภาสุรเลิศสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคลินิก ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร จากผลงาน ” แม๊คฟาร์แลนด์ เดนซิโตมิเตอร์ ” ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 18454ขอขอบคุณภาพจาก : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพจาก : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5465200813494359