คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2565
มกราคม 29, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.)
กุมภาพันธ์ 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 28 มกราคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาทราบเป้าหมายความต้องการของตนเอง ในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนได้เหมาะสม ทำให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการฝึกงาน สามารถตั้งเป้าหมายในการฝึกงาน เกิดความตื่นตัว และมีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการไปฝึกงานทั้งในด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการฝึกงาน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ศิษย์เก่า ได้ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5364101273604314