คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2565

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia ในรูปแบบออนไลน์
มกราคม 18, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์
มกราคม 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2565

วันที่ 26-27 มกราคม 2565 ณ อาคารวิทยาศาตสร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงผู้เกษียณอายุที่เคยปฏิบัติงานที่คณะฯ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่แข็งแรงมีศักยภาพที่พร้อม จะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และเพื่อเป็นการติดตามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกท่าน อันจะนำไปสู่แนวทางการเสริมสร้างความรู้เพื่อการปฏิบัติต่อตนเองให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5355761351104973