Worapong

มิถุนายน 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี”

มิถุนายน 16, 2022

ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

พฤษภาคม 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565

พฤษภาคม 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์