Worapong

กุมภาพันธ์ 4, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

มกราคม 31, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ

มกราคม 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโยคะเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

มกราคม 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit)