คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยวิธี real-time RT-PCR
เมษายน 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก ในหัวข้อ การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการวางแผนควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิกและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยมีบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย แลการฝึกปฏิบัติ Analytical Performance Verification และ Analytical Quality Control Planning โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาเคมีคลินิกนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ หัวหน้าภาควิชาฯ, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้องบรรยาย 304-5 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1W5J0L-K52HKr9cGHUahf3D6nP6LtQ9OF